Výroční členská schůze 2023

V sobotu 4. 3. 2023 proběhla výroční členská schůze naší MO Unhošť. K řádné schůzi se dostavila cca pouze jedna třetina členů, tj. 51 členů ze 175 evidovaných. Řídící schůze tedy vyhlásil, že řádná schůze není usnášeníschopná a určil termín náhradní schůze s konáním ve stejný den v 9:15.

V 9:15 byla zahájena náhradní výroční členská schůze. Předseda MO přivítal přítomné a hosty, dále uvedl že letošní schůze je významná tím, že MO v tomto roce slaví 125 let od jejího založení a  k tomuto jubileu budou vyznamenáni někteří členové MO. Jako hosté se dostavili starostka města Unhoště Iveta Koulová, prezident HAF Clubu Antonín Mittelbach, předseda sousední organice MO Kladno Jiří Novák, který zároveň zastupoval výbor SÚS. Přítomni byli i další funkcionáři SÚS, kteří jsou zároveň členy MO Unhošť – Jednatelka SÚS  Jaroslava Fryšová a 1. místopředsedkyně SÚS Magdalena Vondrušková. Po přivítání všichni povstali a společně uctili minutou ticha památku zesnulých členů.

Následovaly nutné kroky VČS, předseda seznámil přítomné s programem schůze a aklamací byla zvolena mandátová a návrhová komise. Všichni souhlasili bez připomínek.

Po předchozích úkonech následovala část, kdy jednotliví přednášející představili svoje zprávy. Jednatel MO přednesl rozsáhlou zprávu o činnosti, také zmínil, že téměř veškerá činnost je transparentní a lze ji dohledat na webových stránkách MO. Následovaly zprávy o činnosti rybářského kroužku, zpráva o hospodaření, zpráva finanční, zpráva dozorčí komise a zpráva mandátové komise, ve které bylo konstatováno, že je přítomno 55 členů s rozhodujícím počtem 28 hlasů.

Dalším bodem bylo uvedení nových členů. Uvedeno do ČRS bylo 9 nových členů.

Před vyhlášením přestávky se všichni vydali na náměstí v Unhošti k vytvoření foto snímku členské základy k výročí 125 let vzniku naší MO. Po návratu řídící schůze vyhlásil přestávku.

Po přestávce, kdy se přítomní občerstvili výborným gulášem, které připravil místní hostinský, pokračoval program plánem činnosti a řešení brigádní činnosti. Nejprve představil předseda návrh na příspěvek do Fondu na nákup vodních ploch za MO Unhošť pro rok 2023. Tento příspěvek byl navržen 70 Kč za každého dospělého člena k aktuálnímu stavu členské základny ke dni 30.4.2023. Návrh na zvýšení příspěvku vysvětlil předseda MO a zejména souvisel se zvýšením ceny členské známky od roku 2023. VČS příspěvek v usnesení schválila opět s dodatkem, že příspěvkem pro rok 2024 se bude MO zabývat na další VČS v roce 2024. Příspěvek bude poukázán na účet fondu na začátku května 2023. Následovalo představení plánu činnosti, stanovení příspěvků a úlev., které představil Jiří Skula a nebylo proti nim vzneseno žádných námitek.

Před zahájením diskuse bylo vyznamenáno 9 členů MO čestným bronzovým odznakem III. stupně a 13 členů čestným stříbrným odznakem II. stupně.

V diskusi vystoupila starostka města Unhošť s poděkováním za spolupráci a činnost směrem k veřejnosti, kterou spolek rybářů vykonává. Dále pozvala na akci sázení stromků, kde by ráda přivítala i rybáře. Příspěvkem také přispěl předseda MO, který vyzdvihl elektronickou komunikaci, kdy email již využívá skoro 2/3 členů, a toto velice usnadňuje komunikaci s členskou základnou a vyzval ty, kteří ještě email nedali, ať tak učiní. Následně poděkoval předseda zástupci sdružení UNHfree.net za zajištění internetového připojení, které bude nutností pro práci s přicházejícím rybářským informačním systéme (RIS). Hosté z SÚS seznámili přítomné s aktuálními tématy, mezi které patří zejména zvýšeny ceny povolenek související s obecným zdražováním všech vstupů jak pří výrobě násad, tak při její přepravě do revírů. Jednatelka SÚS Jaroslava Fryšová, dále zhodnotila uplynulé období a seznámila přítomné s aktuálním počtem členů SÚS, připravovanými akcemi, čerpáním dotací, vysazováním násad včetně vysazení monté a odkrmeného úhoře říčního. Jako samostatný bod si nechala na závěr informace o připravovaném rybářském systému, kdy seznámila se všemi dostupnými informacemi a uvedla že do konce roku 2023 je plánovaný postupný přechod na ostrý provoz. Závěrem nastínila že v průběhu roku bude probíhat i testovací provoz RIS, ke kterému jsou zapotřebí dobrovolní testeři. Řídící schůze vyzval přítomné, zda by neměl někdo zájem stát se testerem. Zájem projevil Michael Jirouch, který zároveň položil dotaz ohledně zakomponování funkcí pro rybářskou stráž v RIS, na což mu jednatelka SÚS plně odpověděla. Vystoupil také Ladislav Černý, který vyzdvihl a poděkoval za spolupráci se samostatným spolkem rybáři Žilina. Hospodář MO ještě doplnil informace ke kalkulačnímu listu násad pro revír Svárov a přítomné pozval na odpolední posezení s kapelou.

V závěru bylo schváleno usnesení z VČS výsledkem 55 pro, 0 proti a 0 se zdrželo. Předseda poděkoval za pozornost a účast, popřál všem přítomným hodně úspěchů v rybářském i osobním životě a schůzi ukončil s pozdravem …

PETRŮV ZDAR!

Pavel Helebrant
předseda MO

Sdílej článek:

Zásady ochrany osobních údajů

2019 ČRS, z.s. MO Unhošť, Křivoklátská 17, Unhošť  273 51, IČ: 70109982

webdesign: DTPak.cz s.r.o.