Výroční členská schůze 2022

V sobotu 5. 3. 2022 proběhla výroční členská schůze naší MO Unhošť. K řádné schůzi se dostavila cca pouze jedna třetina členů, tj. 56 členů ze 171 evidovaných. Řídící schůze tedy vyhlásil, že řádná schůze není usnášeníschopná a určil termín náhradní schůze s konáním ve stejný den v 9:15.

V 9:15 byla zahájena náhradní výroční členská schůze. Předseda MO přivítal přítomné a hosty. Jako hosté se dostavili starostka města Unhoště Iveta Koulová, hospodář sousední organice MO Kladno Viliam Horák a místopředseda SÚS Jiří Novák. Přítomni byli i další funkcionáři SÚS, kteří jsou zároveň členy MO Unhošť – Jednatelka SÚS  Jaroslava Fryšová a předsedkyně DK SÚS Magdalena Vondrušková. Po přivítání všichni povstali a společně uctili minutou ticha památku zesnulých členů.

Následovaly nutné kroky VČS, předseda seznámil přítomné s programem schůze a aklamací byla zvolena mandátová, návrhová a volební komise. Všichni souhlasili bez připomínek.

Po předchozích úkonech následovala část, kdy jednotliví přednášející představili svoje zprávy. Jednatel MO přednesl rozsáhlou zprávu o činnosti, také zmínil, že téměř veškerá činnost je transparentní a lze ji dohledat na webových stránkách MO. Následovaly zprávy o činnosti rybářského kroužku, zpráva o hospodaření, zpráva finanční, zpráva dozorčí komise a zpráva mandátové komise, ve které bylo konstatováno, že je přítomno 56 členů s rozhodujícím počtem 29 hlasů.

Dalším bodem bylo přijmutí nových členů. Přijata byla pouze jedna nová členka ČRS.

Dalším bodem VČS byly volby. Schůze zvolila nový výbor MO, který bude nově čítat 12 členů, zvolena byla také tří členná dozorčí komise. VČS také zvolila jednohlasně kandidáta a náhradníka na konferenci SÚS a navrhla kandidáta na sněm ČRS. Tato shromáždění se budou konat v září letošního roku. Dále byli také VČS MO Unhošť doporučeni kandidáti do výboru územního svazu a do hospodářského odboru při SÚS.

Po úspěšně proběhlých volbách byla řídícím schůze vyhlášena přestávka.

Po přestávce, kdy se přítomní občerstvili výbornými výpečky se zelím, které připravil místní hostinský, pokračoval program plánem činnosti a řešení brigádní činnosti. Nejprve představil předseda návrh na příspěvek do Fondu na nákup vodních ploch za MO Unhošť pro rok 2022. Tento příspěvek byl navržen stejně jako v minulém roce 50 Kč za každého dospělého člena k aktuálnímu stavu členské základny ke dni 30.4.2022. VČS příspěvek v usnesení schválila opět s dodatkem, že příspěvkem pro rok 2023 se bude MO zabývat na další VČS v roce 2023. Příspěvek bude poukázán na účet fondu na začátku května 2022. Následovalo představení plánu činnosti, stanovení příspěvků a úlev., které představil hospodář MO a nebylo proti nim vzneseno žádných námitek.

V diskusi vystoupila starostka města Unhošť s poděkováním za spolupráci a činnost směrem k veřejnosti, kterou spolek rybářů vykonává. Příspěvkem také přispěl předseda MO, který vyzdvihl elektronickou komunikaci, kdy email již využívá skoro 2/3 členů, a toto velice usnadňuje komunikaci s členskou základnou a vyzval ty, kteří ještě email nedali, ať tak učiní. Následně poděkoval předseda p. Filípkovi za jeho dlouholetou činnost ve výboru MO, kdy se rozhodl již letos dále nekandidovat. Hospodář poukázal a vysvětlil vyplňování nového úlovkového lístku, který v SÚS je od letošního roku k celosvazovým povolenkám novinkou v jiném formátu.  Hospodář MO také apeloval na členy, že by bylo dobré, kdyby se někdo účastnil zkoušek na hospodáře, kdy termín bude teprve vyhlášen. Zájemci se mohou hlásit u kohokoliv z výboru MO. Se svým příspěvkem vystoupil také p. Rohla, který mluvil o situaci se zřízením národního parku (NP) Křivoklátsko a závěrem poděkoval za podepsáni petice proti tomuto NP členům, kteří se svým podpisem připojili. Dále vystoupila také p. Jirouchová, která zmínila možnost podpory zvířat pro útulek na Ukrajině, kdy zajišťuje tuto pomoct a kdo by měl zájem může se u ní hlásit a přispět.  Hosté z SÚS seznámili přítomné s aktuálními tématy, mezi které patří nové Stanovy ČRS a Jednací řád, aktualizované bližší podmínky výkonu rybářského práva na rybářských revírech a pravidla odlovu na vodních plochách vytištěných v nových soupisech revírů na rok 2022-2023 včetně dodatku č. 1. V neposlední řadě si přítomní vyslechli informace ohledně zavedení Rybářského informačního systému od roku 2023 v celém ČRS. Nad tématy proběhla drobná diskuse. Jednatelka SÚS Jaroslava Fryšová, dále zhodnotila uplynulé období a seznámila přítomné s aktuálním počtem členů SÚS, připravovanými akcemi, čerpáním dotací, vysazováním násad včetně vysazení monté a odkrmeného úhoře říčního, přípravou volební středočeské územní konference na 10. 9. 2022 v Kongresovém centru v Průhonicích a mj. pozvala přítomné k účasti na závodu O pohár předsedy SÚS pro dospělé i děti, který letos proběhne ve dnech 14.-15. 5. 2022 na pískovně Písková Lhota. Pan doktor Svoboda se zeptal jestli  bude pořádán ples, když polevila doba covidu. Hospodář dotaz vypořádal tím, že přípravy plesu jsou časově náročné a pokud situace dovolí, budeme se případně ples snažit uspořádat v roce 2023. Jako poslední příspěvek vznesl Jakub Urban, který se směrem k zástupci SÚS zeptal, zda se řeší nějakým způsobem možnost regulace stavů vydry říční. Jednatelka SÚS dotaz vypořádala tím, že na radě ČRS se tímto tématem zabývá p. Vrána a při jednáních se již začaly ledy nepatrně pohybovat, i když velká vůle k regulaci vydry není, ale už se představitelé státu vyjádřili alespoň formou slibů, že toto téma budou muset řešit. Hospodář ještě přítomné pozval na odpolední posezení s kapelou.

V závěru bylo schváleno usnesení z VČS výsledkem 56 pro, 0 proti a 0 se zdrželo. Předseda poděkoval za pozornost a účast, popřál všem přítomným hodně úspěchů v rybářském i osobním životě a schůzi ukončil s pozdravem …

PETRŮV ZDAR!

Pavel Helebrant
předseda MO (2018 – 2021)

 

Sdílej článek:

Zásady ochrany osobních údajů

2019 ČRS, z.s. MO Unhošť, Křivoklátská 17, Unhošť  273 51, IČ: 70109982

webdesign: DTPak.cz s.r.o.