Výroční členská schůze 2020

V sobotu 7. 3. 2020 proběhla výroční členská schůze naší MO Unhošť. K řádné schůzi se dostavila cca pouze jedna třetina členů, 50 ze 156 evidovaných. Řídící schůze tedy vyhlásil, že řádná schůze není usnášeníschopná a vyhlásil termín náhradní schůze s konáním ve stejný den v 9:15.

V 9:15 byla zahájena náhradní výroční členská schůze. Předseda MO přivítal přítomné a hosty. Jako hosté se dostavili starostka města Unhoště Iveta Koulová, velitel hasičů Unhošť  Jiří Bezděk, prezident HAF Clubu Antonín Mittelbach, jednatel firmy Arybaz Peter Heuer a místopředseda SÚS Jiří Novák. Přítomni byli i další funkcionáři SÚS, ale také zároveň členky MO Unhošť – Jednatelka SÚS  Jaroslava Fryšová a předsedkyně DK SÚS Magdalena Vondrušková. Po přivítání všichni povstali a společně uctili minutou ticha památku zesnulých členů.

Následovaly nutné kroky VČS, předseda seznámil přítomné s programem schůze a aklamací byla zvolena mandátová a návrhová komise. Všichni souhlasili bez připomínek.

Po předchozích úkonech následovala část, kdy jednotliví přednášející představili svoje zprávy. Jednatel MO přednesl rozsáhlou zprávu o činnosti, také zmínil, že téměř veškerá činnost je transparentní a lze ji dohledat na webových stránkách MO. Následovaly zprávy o činnosti rybářského kroužku, zpráva o hospodaření, zpráva finanční, zpráva dozorčí komise a zpráva mandátové komise, ve které bylo konstatováno, že je přítomno 59 členů s rozhodujícím počtem 30 hlasů.

Dalším bodem bylo přijmutí nových členů, o kterých se hlasovalo najednou a bylo jich přijato celkem 15. VČS také zvolila jednohlasně kandidáta a náhradníka na konferenci SÚS a navrhla kandidáta na sněm ČRS. Tato shromáždění se budou konat v letošním roce.

Před vyhlášením přestávky s občerstvením vyhlásil předseda dobrovolnou sbírku pro fond nákupu vodních ploch (FNVP) a vyzval přítomné, aby dle svého uvážení přispěli. V kostce uvedl k čemu FNVP slouží a kde se do něj získávají finanční prostředky. Uvedl, že příspěvky členů jako jednotlivých osob se provádějí přímo zasláním na účet fondu. Také uvedl, že si jsme vědomi toho, že ne pro každého tento způsob úhrady může být konformní, a proto jsme se rozhodli uspořádat tuto sbírku. Kasičku dostal na starost jeden z členů mládeže a během přestávky obcházel přítomné.

S radostí musím konstatovat, že se na VČS MO Unhošť vybralo v této sbírce nad očekávání  částka 6 387 Kč. Tuto částku  z usnesení VČS zašle pokladník MO na účet FNVP v nejbližší době. Všem, kdo přispěli, patří ještě jednou velké poděkování.

Po přestávce, kdy se přítomní občerstvili výborným gulášem, který připravil místní hostinský, pokračoval program plánem činnosti a řešení brigádní činnosti. Nejprve představil předseda návrh na příspěvek do FNVP za MO Unhošť pro rok 2020. Tento příspěvek stejně jako v minulém roce 50 Kč za každého dospělého člena k aktuálnímu stavu ke dni 30.4.2020. VČS příspěvek v usnesení schválila opět s dodatkem, že příspěvkem pro rok 2021 se bude MO zabývat na další VČS v roce 2021. Příspěvek bude poukázán na účet fondu na začátku května 2020.

Následovalo představení plánu činnosti, stanovení příspěvků a úlev. Také předseda MO představil návrh na nový brigádní systém. Stávající systém, kdy je možnost odpracovat brigády každou sobotu a neděli od 7:00 do 10:00, je již nevyhovující a zastaralý. Zabírá zbytečně čas vedoucím brigád, kteří jsou často v termíny u rybníků sami. Nový brigádní systém je sepsán v dokumentu, který v nejbližší době zveřejníme na webu MO. Přináší změnu v tom, že se ruší brigády každou sobotu a neděli od 7:00 do 10:00 a na místo toho se zavádějí plánované brigády, které připadnou vždy na třetí sobotu v měsíci s rezervovaným časem od 7:30 do 16:00. Dále dokument upravuje a sepisuje ostatní činnost, při které lze odpracovat brigádnické povinnosti.

V diskusi vystoupili jednotliví hosté většinou s poděkováním za spolupráci a činnost směrem k veřejnosti, kterou spolek rybářů vykonává. Hosté z SÚS seznámili přítomné s aktuálním děním a budoucím výhledem činnosti v ČRS. Nový revír Písková Lhota bude slavnostně otevřen uspořádáním závodu o pohár předsedy SÚS dne 17. 5. 2020. Revír bude zarybněn mimo jiné i trofejní rybou. Příspěvkem také přispěl předseda MO, který vyzdvihl elektronickou komunikaci, kdy email již využívá skoro 2/3 členů, a toto velice usnadňuje komunikaci s členskou základnou. Dále vyzdvihl propagaci MO pomocí nových webových stránek, které v rámci brigádní činnosti připravil člen Petr Martinovský a společnost DTPak.cz. Dále vyzval členy ať stránky sledují a potom už jim nic z činnosti MO neunikne.

V závěru bylo schváleno usnesení z VČS výsledkem 55 pro, 0 proti a 1 se zdržel. Předseda poděkoval za pozornost, účast, popřál všem přítomným hodně úspěchů v rybářském i osobním životě a schůzi ukončil s pozdravem …

PETRŮV ZDAR!

Pavel Helebrant
předseda MO

 

Sdílej článek:

Zásady ochrany osobních údajů

2023 ČRS, z.s. MO Unhošť, Křivoklátská 17, Unhošť  273 51, IČ: 70109982

webdesign: DTPak.cz s.r.o.